Föreningen Nej till vindkraft på Galmsjömyran är partipolitiskt oberoende. Här nedan finns information hur några politiska partier har uttalat sig om projektet Galmsjömyran.

Sverigedemokraterna (SD) i både Sandviken och Falun tog våren 2021 aktiv ställning mot Galmsjömyran. Partiets minibus i Sandviken fick en dekal enligt bild.

Peter Kärnström, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Sandviken, uttalade sig om Galmsjömyran i juni 2021 i Din Lokaltidning.

Mats Mattsson är ledamot i KF i Sandviken från Centerpartiet. Han gjorde ett ställningstagnde mot Galmsjömyran i juli 2021. Det skall påpekas att han inte representerar hela partigruppen.

Moderaterna i Sandviken annonserde vid en pressträff i augusti 2021 sin avsikt att säga nej till Galmsjömyran.

Nedanstående dokument skickades till ledamöterna i kommunfullmäktige i Sandviken och Falun den 15 september 2021.


Insändare i GD va 41 2021

Pressmeddelande 19 oktober 2021:


Falualliansen säger nej till Galmsjömyran


Den politiska ledningen i Falun, med Falualliansens samarbetspartier, säger nej till vindkraftprojektet
Galmsjömyran söder om Lumsheden i sydöstra delen av Falu kommun. När frågan om att tillstyrka
eller avstyrka projektet blir aktuell så kommer Falualliansen att säga nej till etableringen. Partierna
kommer att nyttja den kommunala vetorätten som ger en kommun möjlighet att stoppa en
vindkraftsetablering.
- Vi är i grunden positiva till fortsatt vindkraftutbyggnad. Men vi har också som kommunpolitiker ett
ansvar för hur stor påverkan på närliggande bebyggelse som vi kan medge. I det här fallet menar vi
att påverkan blir för stor, säger Joakim Storck (C), kommunstyrelsens ordförande.
Den främsta anledningen till Falualliansens ställningstagande är att den föreslagna etableringen
skulle ha stor påverkan på samhället Lumsheden. Det finns även ett flertal sommarstugor inom och i
nära anslutning till det tänkta utbyggnadsområdet som påverkas. Flera skulle utsättas för stor visuell
påverkan, ljud och i vissa fall inskränkningar i möjligheterna för ägarna att nyttja sina stugor för
övernattning. Sammantaget innebär det att Falualliansen inte kan tillstyrka projektet i dess
nuvarande form.
- Som förslaget är utformat så ser vi inte att det räcker med mindre justeringar, utan ett större omtag
krävs. Därför anser vi att det bästa är att entreprenören återkommer med ett nytt förslag som är
bättre anpassat till de lokala förhållandena, säger Mats Dahlberg (M), kommunalråd.
Den politiska ledningen initierar nu ett uppdrag till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att
revidera Falu kommuns vindbruksplan. Den tekniska utvecklingen på vindkraftområdet under de
senaste tio åren har inneburit att totalhöjden för kraftverk som uppförs idag är väsentligt större än
när planen antogs. Det finns därför anledning att aktualisera planen så att den tar bättre hänsyn till
dagens förutsättningar.
Kontaktpersoner:
Joakim Storck (C), kommunalråd, 023-876 97, joakim.storck@falun.se
Mats Dahlberg (M), kommunalråd, 023-863 23, mats.dahlberg@falun.s

Givande evenemang om vindkraft 25 maj 2022.


Kvällen före Kristi himmelsfärd samlades ett åttiotal människor på Birgittagården i Kungsgården. Det var inte gökotta och fåglarna som lockade den här kvällen utan det var Sandvikens politiker och en föreläsning om vindkraft som gällde.


Föredraget handlade om vindkraftsteableringars påverkan på fastighetspriser. Daniel Liljeberg från Villäägarnas Riksförbund berättade om en nyligen utgiven rapport från KTH. Forskarna Mats Wilhelmsson och Hans Westlund konstaterar där att priserna på fastigheter nära vindkraftsområden sänks, jämfört med andra fastigheter. Stora vindkraftsområden påverkar mer än mindre. Avståndet har naturligtvis stor betydelse. Inom 2 km sänks priset med mellan 20 och 30 procent. 


Politikerna var inbjudna till en hearing, en utfrågning om hur de ställer sig till vindkraftsprojekten Stormossen  och Galmsjömyran. Frågorna gällde det medborgarförslag om regler gällande vindkraft, som lämnats in till Sandvikens kommun av Anders Wiklund. Femton politiker från de olika partierna deltog. Det blev en ordnad och intressant utfrågning ledd av moderatorn Helena Harrysson. Det hettade till först när det visade sig att Njordr, vindkraftsprojektören på Galmsjömyran, haft en dialog med vissa partier, men undanhållit en del partier och sakägarna, information om en modifierad vindkraftsutbyggnad (från 40 stycken 280 m höga vindkraftverk till 22 stycken). Även wpd, vindkraftsprojektören på Stormossen, har ignorerat närboende. Avslutningsvis tyckte partierna att det är viktigt att fortsättningsvis ha en bra dialog med kommuninvånarna.


För evenemanget stod föreningarna Ingen vindkraft på Stormossen och Nej till vindkraft på Galmsjömyran.


På en direkt fråga på Facebook, svarar Vänsterpartiet den 21 augusti 2022 så här:


Hej!

Vi som svarar är Andreas Broström Ordförande och kommunfullmäktigeledamot och Maria Lindroth Vice ordförande och 3e namn på kommunlistan och även de ansikte som syns på bild!


Vänsterpartiet är generellt positiva till vindkraft och ser helst att det ska vara havsbaserade verk. Tyvärr har den gröna omställningen och makten överlåtits till marknaden, vilket har medfört ineffektiva och konstiga etableringsförfrågningar, till den grad att det kommunala vetots vara och icke vara har diskuterats.


När det gäller etablerings förfrågningen från Njordr om att bygga vindkraftverk i Galmsjömyran och med den planen om att reducera antalet verk, skulle Vänsterpartiet säga ja. Framförallt då etablering vid Galmsjömyran skulle ha minst påverkan på miljön och allmänna intressen, jämfört med andra områden; så som Stormossen.


Vi delar Naturskyddsföreningens syn, att om vi ska kunna göra en grön omställning så behövs mer fossilfri energi och vindkraft i hela Sverige, inte bara i vissa delar av landet. Dock tror vi inte att vi kan klara av ett 100% fossilfritt samhälle fram till år 2040 eller tidigare, om vi inte bygger ut.

För framtida ärenden rörande vindkraftsetableringar vill vi att Sandvikens kommun utreder och etablerar en vindkraftsplan för eventuella framtida etableringar av verk.

Arbetarbladet 3 januari 2023:

Din Lokaltidning 10 januari 2023:

SvD 30 mars 2023