Läs mer om statens utredning "Stärkta incitament för utbyggd vindkraft" här.

Med anledning av vårt medborgarförslag till Sandvikens och Falu kommun väcktes ett intresse från staten utredning "Stärkta incitament för utbyggd vindkraft". Representanter från utredningen besökte Galmsjömyran den 24 oktober 2022.

Nedan kan en presentation ses från den 8 december 2022 av den särskilda utredaren Ulrika Liljeberg.

Enligt senaste uppgifter från utredningssekreterare Mattias Schain, kommer utredningens slutrapport i mitten av april 2023.


Besök från regeringskansliet.

Den 24 oktober fick föreningen Nej till vindkraft på Galmsjömyran besök av företrädare för regeringens utredning Stärkta incitament för utbyggd vindkraft.


Besökarna var ensamutredaren Ulrika Liljeberg (C), utredningssekreteraren Mattias Schain samt falupolitikern Jenny Drugge (C). Ulrika är nyligen invald i riksdagen, men även avgående ordförande i Leksands kommunstyrelse.


Regeringens utredning initierades av förra klimatminister Annika Strandhäll med uppdrag att lämna förslag ”som stärker kommunernas incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft, i syfte att klara klimatomställningen och den ökade elektrifieringen av samhället”.


Utredningen har fattat intresse för vårt medborgarförslag som lämnats till Sandvikens och Falu kommun. Medborgaförslaget föreslår regler och principer som egentligen borde tillämpas av alla Sveriges kommuner. Det skulle göra vindkraftsprojekt mer demokratiska och förutsägbara.


Medborgarförslaget blev också utgångspunkten för omfattande diskussioner med oss som drabbats av vindkraftsprojektet Galmsjömyran. Mycket kom att handla om kommuners vindbruksplaner, respektavstånd, inlösen eller ersättning till närliggande fastighetsägare, tiden mellan samråd och tillståndsansökan samt juridiskt stöd till drabbade.


Besöket startade vid 10-tiden i Lumsheden med Jennie Johansson, Anders Wiklund samt Ingrid och Lars Kallberg. Vid 12-tiden åkte alla till Gäddtjärn för att träffa Jorma Parkkila, Jan Hult, Monika Tydén, Bo Österberg och Roland Granström. Alla är fastighetsägare i närheten av Gäddtjärn och Galmsjömyran. Även Thomas Widding som representerade Vallstanäs fiskeområde deltog.


Mötet blev intressant med en trevlig samtalston. Ulrika och Mattias lyssnade verkligen på alla deltagare och hade många frågor. Vi hoppas och tror att de tog intryck av vår kunskap och våra dåliga erfarenheter kring nuvarande sätt att rulla ut vindkraftsprojekt. Det blir spännande att följa utredningens resultat och slutsatser.


Information om föreningens medborgarförslag till Sandvikens och Falu kommun.

Den 19 september 2022 behandlade kommunstyrelsen i Sandviken medborgarförslaget som inlämnats av Anders Wiklund. Ett eftersnack på Facebook mellan Anders Wiklund, Monica Jacobsson (ordf. KF) och Lars Kallberg speglar synpunkter på kommunens och KFs agerande i ärendet.

Se nedan.

Nedanstående brev skickades till kommunstyrelsen i Sandviken den 23 augusti 2022:


Till KS i Sandviken


Medborgarförslag beträffande vindkraft.


Enligt uppgift skall KS behandla medborgarförslaget på sitt möteden 30 augusti. Vi vill på detta sätt uppmärksamma er i kommunstyrelsen på betydelsen och nyttan med förslaget.


Projektet Galmsjömyran presenterades för snart 2 år sedan. Det har varit en process som skapat mycket lidande, frustration och osäkerhet. Vi som drabbats kan konstatera att mycket av detta hade undvikits om kommunen haft kloka och tydliga regler för hur en vindkraftsetablering skall hanteras. Medborgarförslaget skulle även underlättat kommunens behandling av exploatören och medborgarna!.


Några oppositionspartier hävdar att en vindkraftsplan inte behövs, då kommunen inte bör tillåta fler vindkraftverk. Vi delar inte den uppfattningen. En genomtänkt och demokratiskt förankrad vindbruksplan fyller ett viktigt syfte. En vindbruksplan kan mycket väl innehålla noll (0) vindkraftverk!


Medborgarförslaget behandlar förutom krav på en vindkraftsplan även frågor kring respektavstånd, inlösen av fastigheter, återställning av skogsmark, tidsgränser mellan samråd och tillståndsansökan samt juridiskt stöd till berörda sakägare.


Vi hoppas att ni i kommunstyrelsen behandlar medborgarförslaget på ett positivt sätt och rekommenderar kommunfullmäktige att godkänna förslaget.


Föreningen Nej till vindkraft på Galmsjömyran.

gm

Ingrid Kallberg, ordf

Jennie Johansson, kassör

Den 12 maj 2022 presenterade Linda Hellbom från Lumsheden vårt medborgarförslag för kommunfullmäktige i Falun. KF beslutade att förslaget skall behandlas, utredas och slutligen beslutas av KF.

Linda fick 3 minuter att tala och sade:


Varför har vi i Lumsheden lämnat in ett medborgarförslag om vindkraft?

För ett och halvt år sedan presenterade Njordr och Sveaskog vindkraftsprojektet Galmsjömyran. 40 stycken vindkraftverk 280 meter höga på gränsen mellan Falun och Sandviken.

Först reagerade jag inte så speciellt. Jag har en gård med hästar och vi hade redan en vindkraftsanläggning 7 – 8 km från gården. Den hörs, men är inte speciellt störande eller påträngande.

När jag och andra bybor började studera konsekvenserna av projektet Galmsjömyran blev vi chockade. 280 meter höga vindkraftverk på en höjd i rakt söderläge endast 1000 meter från gården.

Intrånget i vår livsmiljö skulle bli dramatiskt och respektlöst. Jag kan inte idag berätta om alla negativa konsekvenser som detta projekt innebär, MEN…

Vi närboende och fastighetsägare var i början mycket okunniga. Det har varit en lång läroprocess. En sak har blivit mycket tydligt – Falu och Sandvikens kommun har en mycket dålig beredskap och rutiner för att på ett rimligt och mänskligt sätt hantera vindkraftsprojekt som Galmsjömyran. Det gäller förmodligen de flesta kommunerna i Sverige.

Inom föreningen Nej till vindkraft på Galmsjömyran har vi successivt vunnit insikter och kunskaper att viktiga aspekter saknas i den kommunala hanteringen av vindkraftsprojekt. En mycket viktig uppgift för kommunen är att tillvarata och skydda kommuninvånarnas intressen.

Vi föreslår därför i vårt medborgarförslag att Falu kommun tillämpar 6 regler vid hantering av vindkraftsprojekt;

 1. Att kommunen skall ha en aktuell och uppdaterad vindbruksplan för lämplig lokalisering av vindkraft.
 2. Att planen fastställer rimliga respektavstånd till boende och fastigheter.
 3. Att kommunfullmäktige endast bifaller vindkraftsprojekt som erbjuder eventuella fastighetsägare innanför respektavståndet inlösen av fastigheten.
 4. Att kommunfullmäktige endast bifaller vindkraftsprojekt där skogsmark återställs till skogsmark när vindkraftsanläggningen avvecklas.
 5. Att inga vindkraftsprojekt får inledas utan kommunens kontroll och godkännande att projektet följer kommunens vindbruksplan. Tiden mellan samråd och tillståndsansökan får inte överstiga 12 månader.
 6. Att kommunen utser en ombudsman som övervakar och tillvaratar sakägarnas intressen. 

Naturligtvis hoppas jag och andra berörda runt Galmsjömyran att Falu kommun tar detta förslag på största allvar och att det får en positiv behandling av kommunen!

Till:

Personer och grupper mot vindkraft


Vindkraftsmotståndare - Lämna in ett Medborgarförslag!

Vi som skriver detta är föreningen Nej till vindkraft på Galmsjömyran. Vi representerar en grupp av människor som i över ett år levt med hotet av ett vindkraftsprojekt på gränsen mellan Sandvikens och Falu kommun. Successivt har våra kunskaper och insikter utvecklats om hur vindkraftsprojekt borde hanteras av berörda kommuner. Detta har resulterat i ett medborgarförslag som har lämnats till Sandvikens och Falu kommun. Vi är övertygade att föreslagna regler och principer borde tillämpas av alla Sveriges kommuner. Det skulle göra vindkraftsprojekt mer demokratiska och förutsägbara.


Vad är ett medborgarförslag?


Medborgarförslag är ett medel för invånare i kommuner att väcka talan i kommunfullmäktige (KF). Läs mer på Wikipedia:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Medborgarf%C3%B6rslag


Kommunen har ofta dålig beredskap för att hantera etableringar av vindkraftsprojekt. Det saknas många gånger uppdaterade vindbruksplaner samt genomtänkta regler för hur man skall behandla vindkraftsexploatörer och samtidigt stödja och skydda drabbade kommuninvånare.


I korthet handlar vårt medborgarförslag om:


 1. Att kommunen skall ha en aktuell och uppdaterad vindbruksplan för lämplig lokalisering av vindkraft.
 2. Att planen fastställer rimliga respektavstånd till boende och fastigheter.
 3. Att kommunfullmäktige endast bifaller vindkraftsprojekt som erbjuder eventuella fastighetsägare innanför respektavståndet inlösen av fastigheten.
 4. Att kommunfullmäktige endast bifaller vindkraftsprojekt där skogsmark återställs till skogsmark när vindkraftsanläggningen avvecklas.
 5. Att inga vindkraftsprojekt får inledas utan kommunens kontroll och godkännande att projektet följer kommunens vindbruksplan. Tiden mellan samråd och tillståndsansökan får inte överstiga 12 månader.
 6. Att kommunen utser en ombudsman som övervakar och tillvaratar sakägarnas intressen. 


Motiveringar till medborgarförslagets 6 punkter:


 1. En ny vindbruksplan måste omsorgsfullt förankras i en demokratisk process med berörda medborgare, fastighetsägare och politiker för att slutligen godkännas av kommunfullmäktige.
 2. Höga och moderna vindkraftverk har mycket stor negativ visuell och ljudmässig påverkan på människor och fastigheter inom en radie av 6 – 7 km. Rimliga respektavstånd måste fastställas av kommunen. Med respektavstånd avses avståndet mellan en fastighet och ett vindkraftverk uttryckt i antal vindkraftshöjder. Dagens bullernorm på 40 dBA är inte relevant med hänsyn till intrångets omfattning.
 3. Fastigheter i närheten av vindkraftsanläggningar sjunker kraftigt i värde enligt en vetenskaplig studie från KTH. Ingen kompensation utbetalas. Kommunen bör tvinga vindkraftsexploatörer att ersätta fastighetsägare som tvingas eller övertalas att leva med vindkraftverk närmare än fastställt respektavstånd. Marknadsvärden och taxeringsvärden har också mycket stor påverkan på möjligheterna att belåna fastigheten.
 4. En vindkraftsanläggning har en livslängd på ca 30 år. När anläggningar avvecklas så återställs inte tidigare skogsmark enligt dagens regler. Istället täcks fundament och bergtäkter med lite jord och vägsystemen lämnas kvar. Kommunen måste kräva att tidigare skogsmark till fullo återställs till skogsmark igen.
 5. Ett vindkraftsprojekt kan idag initieras varsomhelst av en markägare i samarbetet med en exploatör. På så sätt kan en hel bygd tas som gisslan på obestämd tid. En situation som förlamar människors livssituation och påverkar hälsa och fastighetsvärden. Detta är orimligt.
 6. Vindkraftsexploatörer har ett stort juridiskt och ekonomiskt övertag som används för att snabbt erhålla ett godkänt tillstånd/MKB. Berörda människor befinner sig i ett kraftigt underläge både kunskapsmässigt och ekonomiskt. Juridisk hjälp från hemförsäkring finns inte att få. Människor skulle behöva ett målsägarbiträde som stöd, men får det inte. Kommunen kan inte ”sitta på läktaren” utan måste hjälpa sina medborgare i dessa situationer!


Detta upprop distribueras till:


 • Berörda ministrar i regeringen: Klimatminister, Energiminister, Kommunminister, Näringsminister, Bostadsminister
 • Energipolitiska talesmän i Riksdagen;
 • Myndigheter: Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Skatteverket, Försvarsmakten, Klimatpolitiska rådet
 • Intresseföreningar: Naturskyddsföreningen, Svenska Turistföreningen, Friluftsfrämjandet, Jägareförbundet, Greenpeace, Villaägarna, Svenskt Näringsliv, SKR.
 • Media: Aftonbladet, Expressen, DN, SvD, GP, Sydsvenskan, SVT, TV4, Sveriges Radio, Dagens Industri, Ny Teknik samt olika lokala media
 • Vindkraftsföreningar i hela Sverige


Ytterligare information om vindkraftsprojektet Galmsjömyran finns på vår hemsida:

www.galmsjomyran.se

eller på Facebookgruppen Nej till vindkraft på Galmsjömyran


Vi hoppas du eller er grupp vill och kan sprida kunskap om dagens problem och lämna ett medborgarförslag till er kommun. Därmed kan vi bidra till sundare regler för etablering av vindkraft i Sverige!

Ett medborgarförslag är även ett utmärkt sätt att få genomslag i lokala media!


Bästa hälsningar

Föreningen Nej till vindkraft på Galmsjömyran

gm Lars Kallberg

 

För ytterligare frågor, tag gärna kontakt med:

Lars Kallberg, 0730 91 54 90, lars.kallberg@galmsjomyran.se

Anders Wiklund, 0706625185, anders.wiklund@galmsjomyran.se

Anna-Maria Holmström, 0730760939, am.holmstroem@galmsjomyran.se

Jennie Johansson, 0706992062, jennie.johansson@galmsjomyran.se

Ingrid Kallberg, 0768165727, ingrid.kallberg@galmsjomyran.se