Fladdermöss.


Det finns en hel del fladdermöss i anslutning till fastigheterna i Sörfäboden och Ramsnäs. Exakt vilken
art är inte känt, men detta skall undersökas.


Njordr/Ecogain skriver i sina samrådshandlingar:


Det finns en generell risk för att fladdermöss kolliderar med vindkraftverk. För att noggrannare
undersöka förutsättningarna för fladdermöss i projektområdet har en expert på fladdermöss
genomfört en skrivbordsutredning under september 2020. Den sammanfattande bedömningen är att:


  • Ingen förinventering av fladdermöss är nödvändig då den omgivande närmiljön är väl kartlagd och
    inventeringarna bedöms ha fångat upp de fladdermusarter som förekommer regelbundet.
  • Projekt Galmsjömyran ligger inte i ett område där risken för fladdermusfaunan utgör en central
    fråga.
  • Det föreligger inget behov av driftreglering (bat mode) vid Galmsjömyran.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Insekter utgör ett stort problem.

Döda insekter fastnar på rotorbladen och försämrar aerodynamiken och därmed effektiviteten. Av denna orsak måste rortorbladen regelbundet göras rena.

Hur påverkas ekosystemet av det omfattande dödandet av insekter?

Läs mer i nedanstående rapport från NRK (Norsk Radio & TV).