Investera i vindkraftsanläggningar - Vem betalar Vad?


Självklart gör exploatörerna investeringskalkyler med hänsyn till byggnation, arrende för mark, driftkostnader och intäkter. Emellertid är ett vindkraftprojekt förknippat med en mängd andra kostnader som "någon annan" betalar:


Minskade fastighetsvärden. På direkt fråga svarar både Njordr och Sveaskog att de inte har för avsikt att kompensera fastighetsägare.


Försämrad besöks- och turistmiljö.


Bygge av kraftledning till stamnätet. Betalas av Vattenfall och därmed staten eller elkonsumenterna.


Investeringar i balanskraft. När det inte blåser måste andra kraftslag rycka in. Det ställer stora krav på andra producenter och kraftöverföring. Denna "service" innebär stora kostnader som inte betalas av vindkraften!


Återställande av skog. Efter anläggningens livslängd (ca 25 år) kommer varken vägar, kablage eller fundament att tas bort. Naturen blir aldrig återställd eller så är det "någon annan" som åtgärdar och betalar.


Försämrad jakt. Älgar skyr närheten till vindkraftsanläggningar. Angränsande jaktlag kompenseras inte.


Skatt på plast. Vi beskattar plastpåsar, men rotorbladens utsläpp av Epoxy och Bisfenol (som är stor) är gratis.


Fastighetsskatt. Vindkraftverk har en kraftig rabatt. Man betalar 0,2 % istället för normala 0,5 % i fastighetsskatt.


Om dessa kostnader belastade vindkraftsprojekten, skulle de aldrig bli av!I Tidö-avtalet kommer några nya signler:


Nya regler för elmarknaden
En ny utredning om elmarknadens utformning tillsätts med uppdrag att ta fram förslag som syftar till att samtliga kraftslag ha likvärdiga spelregler samt en ordning där stödtjänster som krävs för ett välfungerande elsystem prissätts och där de kraftslag som bidrar med sådana stödtjänster också ersätts för detta, i första hand genom ersättning från de producenter som inte kan bistå med samma stödtjänster.


Det borde vara självklart att leveranssäkerhet är en del av den kvalitet som prissätts. Så har det hittills inte varit. Tvärtom har vindel haft prioritet i elsystemet. Hur detta konkret ska genomföras är oklart men uppenbart är att detta är en ny alternativkostnad för vindindustrin som kommer att påverka kalkylen såväl för befintliga anläggningar som vid en nyetablering.

Så skriver Hans Kindstrand och Rolf Åbjörnsson i en debattartikel i Dagens Industri 12 februari 2023: