Här nedan kan du läsa senaste nytt beträffande händelser kring Galmsjömyran och andra nyheter som har betydelse för föreningens arbete.

24 mars hade föreningen Nej till vindkraft på Galmsjömyran sitt årsmöte. Se verksamhetsberättelse och protokoll här.

Njordr och OX2 ska nu efter remisstidens utgång bemöta och kommentera alla remissvar till sin ansökan och MKB. Tiden för dessa bemötanden har förlängts till den 8 maj 2024. Därefter kommer Miljöprövningsdelegationens process att påbörjas för ett slutligt beslut.

Din Lokaltidning 2 april 2024

Försvarsmakten säger nej till Galmsjömyran!

Arbetarbladet 10 mars 2024

Gefle Dagblad 10 mars 2024

Gefle Dagblad

Gefle Dagblad 9 mars 2024

Arbetarbladet 27 februari 2024

Gefle Dagblad 18 februari 2024

Presentaion (slutet) 13 februari 2024 av Madeleine Staaf Kura från Motvind Sverige.

SVT Gävleborg 18 februari 2024

Din Lokaltidning 13 februari 2024

Föreningen JO-anmälde Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd den 7 februari 2024. Se nedan.

Nytt yttrande från föreningen till Miljöprövningsdelegationen med kopia till Sandviken och Hofors.

Arbetarbladet 28 januari 2024

Din Lokaltidning 5 och 27 december 2023

Din Lokaltidning 12 december 2023

OX2 skriver i Arbetarbladet 6 december 2023.

7 november publicerades ett öppet brev till poltikerna i Sandviken.

C-E Ohlsson (C) svarade och Lars Kallberg skrev ett genmäle 5 december 2023.

Se nedan.

Falu Kuriren 30 november 2023

Arbetarbladet 25 november 2023

Din Lokaltidning va 47 2023

Gefle Dagblad 16 november 2023

Den 14 november 2023 hade vi ett öppet informationsmöte på Birgittagården i Kungsgården med ett 45-tal deltagare. Både medlemmar och ett antal politiker fanns på plats.

På mötet gjordes en översikt av aktiviteter senaste halvåret. Bland annat protestaktioner i Sandviken, Kungsgården, Storvik och Torsåker samt överlämnande av protestlistor till Sandvikens politiker.

Föreningens yttrande till Miljöprövningsdelegationen presenterades också. Yttrandet kan ses här. Presentationen, som är en sammanfattning av yttrandet, kan ses nedan.

Ledare i Dagens Industri 8 november 2023

Staten ska inte subventionera gröna stålet

H2 Green Steel är en dålig satsning, och LKAB borde inte ställa om sin produktion till järnsvamp (Hybrit-projektet). Slutsatserna från onsdagens rapport om det gröna stålet är förödande.

Läs rapporten här och mer om fossilfritt stål.

Din Lokaltidning 7 november 2023

Gefle Dagblad 6 november 2023

På mötet den 14/11 kommer vi att berätta och diskutera:


Vad har hänt sedan i våras?

Vad händer med Njordrs tillståndsansökan?

Vårt yttrande till Miljöprövningsdelegationen!

Hur agerar Sandvikens politiker?

Fortsatt arbete


I ett kompletteringsyttrande till MPD den 6 oktober 2023 reducerar Njordr antalet vindkraftverk från 21 till 17 stycken. Orsaken är förekomst av fiskgjuse. 

Vår förening deltar på Höstmarknaden i Sandviken den 30 september kl 10.00 -16.00 med information och namnlistor

Motvind Sverige höll en mycket informativ presskonferens den 8 september och presenterade sitt remissvar till Regeringens utredning ”Stärkta incitament för vindkraft”. Regeringens utredare besökte Galmsjömyran i oktober 2022.

Presskonfrensen kan ses via denna länk:Remissvaret i sin helhet med bilagor kan ses här.

Debattartikel i Arbetarbladet 10 juli 2023

Den 12 juni 2023 gjordes en manifestation utanför stadshuset i Sandviken i samband med kommunfullmäktigemötet. Samtidigt överlämnades protestlistor med 1005 underskrifter till KFs 1:e vice ordförande Monika Davik (S). 

Va 21 skrev Carl-Ewert Ohlsson (f d kommunlråd (C) i Sandviken)  nedanstånede insändare i Din Lokaltidning. Va 24 skrev Ingrid Kallberg ett genmäle enligt nedan.

Din Lokaltidning va 22

Din Lokaltidning va 21

Två orrspel rapporterade mitt på Galmsjömyran av VGS. Se nedan. 

Nu inleds vår protestkampanj!

Statens utredning "Stärkta incitament för utbyggd vindkraft" presenterades den 27 april 2023.

Utredningens förslag är bland annat att boende nära vindkraftverk (<6 vindkraftshöjder) skall erbjudas inlösen av sina fastigheter. Boende närmare än 10 vindkraftshöjder skall ges årlig ersättning. Man föreslår även att verksamhetsutövaren på något sätt skall ersätta kommunen.

Läs utredningen hela förslag genom att klicka här.

Det finns nu ett nytt avsnitt om jakt, älgar och renar på vår hemsida under rubriken NATUR.

Klicka här.

Gefle Dagblad 15 april 2023

Din Lokaltidning 11 april 2023

Arbetarbladet 31 mars 2023

Gefle Dgblad 30 mars 2023

Gefle Dagblad 25 mars 2023

Din Lokaltidning 14 mars 2023

Din Lokaltidning 7 mars 2023

Din Lokaltidning va 5 2023

Se presentationen från informationsmötet med ledamöter från Sandvikens kommunfullmäktige den 23 januari 2023.

Klicka här


Tillståndsansökan, MKB och bilagor finns nu tillgängliga om du klickar här.


                                    Din Lokaltidning 10 januari 2023:

Föreningen inbjudes till en informationsträff med ledamöter från S, C, L och V i Sandvikens kommunfullmäktige den 23 januari 2023

Arbetarbladet 6 januari 2023

Den 21 december 2022 inlämnades en tillståndsansökan och MKB för etablering av 21 VKV till Länsstyrelsen i Dalarna (MPD).

SVT Dalarna 16 december 2022

Interljuv med Ingrid & Lars Kallberg och med Njordr/Niclas Erkenstål den 13 december 2022 i P4 Dalarna.  

Besök från regeringskansliet.

Den 24 oktober fick föreningen Nej till vindkraft på Galmsjömyran besök av företrädare för regeringens utredning Stärkta incitament för utbyggd vindkraft.


Besökarna var ensamutredaren Ulrika Liljeberg (C), utredningssekreteraren Mattias Schain samt falupolitikern Jenny Drugge (C). Ulrika är nyligen invald i riksdagen, men även avgående ordförande i Leksands kommunstyrelse.


Regeringens utredning initierades av förra klimatminister Annika Strandhäll med uppdrag att lämna förslag ”som stärker kommunernas incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft, i syfte att klara klimatomställningen och den ökade elektrifieringen av samhället”.


Utredningen har fattat intresse för vårt medborgarförslag som lämnats till Sandvikens och Falu kommun. Medborgaförslaget föreslår regler och principer som egentligen borde tillämpas av alla Sveriges kommuner. Det skulle göra vindkraftsprojekt mer demokratiska och förutsägbara.


Medborgarförslaget blev också utgångspunkten för omfattande diskussioner med oss som drabbats av vindkraftsprojektet Galmsjömyran. Mycket kom att handla om kommuners vindbruksplaner, respektavstånd, inlösen eller ersättning till närliggande fastighetsägare, tiden mellan samråd och tillståndsansökan samt juridiskt stöd till drabbade.

  

Besöket startade vid 10-tiden i Lumsheden med Jennie Johansson, Anders Wiklund samt Ingrid och Lars Kallberg. Vid 12-tiden åkte alla till Gäddtjärn för att träffa Jorma Parkkila, Jan Hult, Monika Tydén, Bo Österberg och Roland Granström. Alla är fastighetsägare i närheten av Gäddtjärn och Galmsjömyran. Även Thomas Widding som representerade Vallstanäs fiskeområde deltog.


Mötet blev intressant med en trevlig samtalston. Ulrika och Mattias lyssnade verkligen på alla deltagare och hade många frågor. Vi hoppas och tror att de tog intryck av vår kunskap och våra dåliga erfarenheter kring nuvarande sätt att rulla ut vindkraftsprojekt. Det blir spännande att följa utredningens resultat och slutsatser.


I Skogseko nr 3 2022 (utgiven av Skogsstyrelsen) görs en självkritisk intervju med Sveaskogs VD Erik Brandsma.

Klicka här för att se hela intervjun.

Nya kraftledningar förbi Galmsjömyran


I en artikel i Dala-Demokraten (3 okt 2022) presenteras planer hos Svenska Kraftnäts på nya kraftledningar (2 x 400 kV) från norr till söder. Planer som berör Lumsheden, Stocksbo, Galmsjömyran, Fäbodsjön och Gäddtjärn.


Det finns skisser på fyra alternativ (se karta). Ett alternativ är att bredda och bygga om befintlig ledningsgata väster om Lumshedens bycentrum. Ett alternativ som Falu kommun föredrar enligt tidningsartikeln.


Ett annat alternativ väster om befintlig ledning, kräver nybyggnationoch kommer att passera "vildmarken" ner och förbi Korsån.


Det finns ytterligare två alternativ på Gästrikesidan. Ett som korsar Stocksbo, går rakt genom Galmsjömyran och som passerar Gäddtjärn och Granmyra. Detta alternativ påverkar sannolikt Njords vindkraftsplaner.


Ett fjärde alternativ finns öster om Galmsjömyran. Ledningen kommer att korsa Wattan och sedan gå mycket nära Grundsjön och Fäbodsjön.


De tre sistnämnda alternativen innebär nya stora intrång på hittills orörd mark och bebyggelse.


En enkel 400 kV ledning kräver en ca 40 meter bred gata och kan vara 20 - 100 meter hög. Svenska kraftnät talar i detta fall om två ledningar.


Samtliga alternativ blir ett val mellan pest och kolera.

Ny information om Njords planer för Galmsjömyran!


I ett mail (28/9 2022) från Njordr/Niclas Erkenstål framgår att man ännu inte beslutat om eller när man skall gå vidare med projektet.

Går projketet till en tillståndsansökan kommer troligen nedanstående layout med 21 vindkraftverk att gälla.

Observera att inga vindkraftverk är placerade Falu kommun.

 


Vad har hänt med våra medborgarförslag?

Klicka här!

På en direkt fråga på Facebook, svarar Vänsterpartiet den 21 augusti 2022 så här:


Hej!

Vi som svarar är Andreas Broström Ordförande och kommunfullmäktigeledamot och Maria Lindroth Vice ordförande och 3e namn på kommunlistan och även de ansikte som syns på bild!


Vänsterpartiet är generellt positiva till vindkraft och ser helst att det ska vara havsbaserade verk. Tyvärr har den gröna omställningen och makten överlåtits till marknaden, vilket har medfört ineffektiva och konstiga etableringsförfrågningar, till den grad att det kommunala vetots vara och icke vara har diskuterats.


När det gäller etablerings förfrågningen från Njordr om att bygga vindkraftverk i Galmsjömyran och med den planen om att reducera antalet verk, skulle Vänsterpartiet säga ja. Framförallt då etablering vid Galmsjömyran skulle ha minst påverkan på miljön och allmänna intressen, jämfört med andra områden; så som Stormossen.


Vi delar Naturskyddsföreningens syn, att om vi ska kunna göra en grön omställning så behövs mer fossilfri energi och vindkraft i hela Sverige, inte bara i vissa delar av landet. Dock tror vi inte att vi kan klara av ett 100% fossilfritt samhälle fram till år 2040 eller tidigare, om vi inte bygger ut.

För framtida ärenden rörande vindkraftsetableringar vill vi att Sandvikens kommun utreder och etablerar en vindkraftsplan för eventuella framtida etableringar av verk.

Genom ett ihärdigt och förtjänstfullt arbete av Anders Wiklund har vi slutligen (9 augusti 2022) fått information om ett justerat layoutförslag vad gäller Galmsjömyran. Antal VKV har reducerats från 40 till 25 stycken.


Detta förslag presenterades i smyg för ett antal kommunpolitiker i Sandviken och Falun september 2021 i syfte att förankra en godkänd tillståndsansökan. Vi har ryktesvägen hört talas om detta förslag, men förgäves försökt få information från Njordr och politiker. Till slut lyckades Anders att få informationen från (S) i Falun, nu ca 11 månader efter att det visades för politikerna.


Kerstin Almén (S) och andra politiker lovordade transparens och en öppen dialog med berörda medborgare kring Galmsjömyran vid hearingen i maj på Birgittagården. Bara snack!


Hursomhelst, Falu kommun tog ställning även mot detta justerade förslag i oktober förra året och Njordr pausade projektet Galmsjömyran. Det är viktigt att påpeka att Njordr säger att detta justerade förslag inte längre är aktuellt. MEN, projektet Galmsjömyran är inte nedlagt och Njordr bedriver förmodligen ett förhandlingsarbete ”under radarn” i väntan på höstens val.


Det är intressant att titta närmare på det justerade förslaget. Några kommentarer:

 • VKV har flyttats längre från Svärdsjövägen och Fäbodsjön.
 • VKV står ca 1 km från Ramsnäs och Gläntan, vilket är lite längre bort.
 • VKV står i förslaget bara ca 500 meter från Sörfäboden, vilket är närmare än ursprungsförslaget.
 • Situationen vid Gäddtjärn, Granmyra, Källbodarna och Glasbo har inte ändrats.


25 vindkraftverk är naturligtvis färre än 40, men även det justerade förslaget är orimligt. Ett antal fastigheter ligger på ett respektavstånd av 3 – 4 ggr vindkraftshöjden. I Ulvtorp (Jädraås) lever man med ett respektavstånd på 8 ggr vindkraftshöjden och befinner sig i en mardröm.

Skulle man använda ett respektavstånd på 7 ggr vindkraftshöjden (lika med 2 km) kan inte ett enda vindkraftverk placeras på Galmsjömyran!


Layout med 25 vindkraftverkkan ses nedan.


Reportage med Jennie Johansson i P4 Gävleborg 2022-05-12 om föreningens medborgarförslag.

Jennie riskerar att förlora sin stuga vid vindkraftsetablering

 • Jennie Johansson kommer aldrig glömma den där kvällen när en representant för vindkraftsföretaget ringde och berättade att de ville bygga en vindkraftspark på Galmsjömyran där Jennie har sin stuga.

 • Sedan dess har hon och föreningen "Nej till vindkraft på Galmsjömyran" kämpat emot och också skrivit ett medborgarförslag.

 • "Vi vill att kommunpolitikerna måste sätta sig i framsätet, och företräda sina medborgare vid en vindkraftsetablering", säger Jennie Johansson.


Söndagen den 8 maj hade föreningen ett extra årsmöte i MHF-stugan (Fäbodsjön) för att slutföra en stadgeändring. Ett 30-tal medlemmar var närvarande som bland annat bjöds på kaffe, kaka och korv samt intressanta föreläsningar av Stefan Öst (historia kring Galmsjömyran) och Mats Wiklund (kultur och sägner i Vallstanäs).

Din Lokaltidning 19 april 2022.

Insändare i GD 14 april 2022


Se denna uppgörelse om vindkraften, ekonomin, politiken och mycket mer av Henrik Jönsson

Reportage i Din Lokaltidning 22 mars 2022.

Reportage 21 mars 2022 i Arbetarbladet om medborgarförslaget inlämnat till Sandvikens kommun.

Insändare den 4 mars 2022 i Arbetarbladet. Liknande insändare har även publicerats i Gefle Dagblad och DalaDemokraten.

Medborgarförslag inlämnat till Falu kommun 17 februari 2022

Faluförslaget - Medborgarförslag angående vindbruksplan för Falu kommun.

 

Undertecknad vill med detta medborgarförslag föreslå principer och regler för att etablera vindkraftsanläggningar i Falu kommun. Därför föreslår jag följande:


 1. Att Falu kommun skall utarbeta en vindbruksplan för lämplig lokalisering av vindkraft. Planen skall utarbetas, analyseras, diskuteras, remissbehandlas och slutligen fastställas av Kommunfullmäktige (KF).
 2. Att planen fastställer rimliga respektavstånd till boende och fastigheter. Hänsyn skall inte bara tas till buller utan även visuellt intrång i människors livsmiljö. Med respektavstånd avses avståndet till bebyggelse från ett vindkraftverk uttryckt i antal vindkraftshöjder.
 3. Att kommunfullmäktige endast bifaller vindkraftsprojekt där fastighetsägare som eventuellt ligger innanför respektavståndet erbjuds inlösen av fastigheten.
 4. Att kommunfullmäktige endast bifaller vindkraftsprojekt där skogsmark som nyttjas för vindkraft till fullo återställs till skogsmark när anläggningen avvecklas. Skall garanteras av exploatör och markägare.
 5. Att inga vindkraftsprojekt inklusive samråd får inledas utan kommunens kontroll och godkännande att projektet följer kommunens vindbruksplan. Tiden mellan samråd och tillståndsansökan får inte överstiga 12 månader.
 6. Att kommunen utser en ombudsman som övervakar och tillvaratar sakägarnas intressen.

 

Se bifogad bakgrundsbeskrivning för ytterligare information.

 

Anna-Maria Holmström

Lumsheden 301

812 94 Åshammar

0730-76 09 39


Bakgrundsbeskrivning

I slutet av 2020 presenterade företaget Njordr AB planer att på Sveaskogs mark uppföra 40 stycken 280 meter höga vindkraftverk på gränsen mellan Sandvikens och Falu kommun. 34 verk placerade i Sandvikens och 6 i Falu kommun.  Projektet benämndes Galmsjömyran och projektområdet ligger söder om byarna Lumsheden och Stocksbo.

Inom och nära projektområdet finns många fastigheter som påverkas negativt.

19 oktober 2021, meddelade den politiska ledningen i Falun, med Falualliansens samarbetspartier, att man säger nej till vindkraftsprojektet Galmsjömyran avseende den föreslagna utformningen i Falu kommun. Falu kommun har samtidigt aviserat att man kommer att göra en översyn av sin vindbruksplanering.

Ett annat vindkraftsprojekt som planeras i närheten är Toxberget. Projektområdet ligger sydväst om Lumshedens centrum. Markägare är Kopparfors och exploatör är OX2. Anläggningen omfattar ett tiotal vindkraftverk som är 280 meter höga.

Sedan den nuvarande översiktsplanen utarbetades, har den tekniska utvecklingen fördubblat höjden på vindkraftverken. Det är därför angeläget att uppdatera Översiktsplanen och utarbeta en Vindbruksplan som bättre tar hänsyn till dagens förutsättningar.

 

Motiveringar till medborgarförslagets 6 punkter:

 1. En ny vindbruksplan måste omsorgsfullt förankras i en demokratisk process med berörda medborgare, fastighetsägare och politiker för att slutligen godkännas av kommunfullmäktige.
 2. Höga och moderna vindkraftverk har mycket stor negativ visuell och ljudmässig påverkan på människor och fastigheter inom en radie av 6 – 7 km. Rimliga respektavstånd måste fastställas av kommunen.
 3. Fastigheter i närheten av vindkraftsanläggningar sjunker kraftigt i värde enligt en vetenskaplig studie från KTH. Ingen kompensation utbetalas. Kommunen bör tvinga vindkraftsexploatörer att ersätta fastighetsägare som tvingas eller övertalas att leva med vindkraftverk närmare än fastställt respektavstånd. Marknadsvärden och taxeringsvärden har också mycket stor påverkan på möjligheterna att belåna fastigheten.
 4. En vindkraftsanläggning har en livslängd på ca 30 år. När anläggningar avvecklas så återställs inte tidigare skogsmark enligt dagens regler. Istället täcks fundament och bergtäkter med lite jord och vägsystemen lämnas Kommunen måste kräva att tidigare skogsmark till fullo återställs till skogsmark igen.
 5. Ett vindkraftsprojekt kan idag initieras varsomhelst av en markägare i samarbetet med en exploatör. På så sätt kan en hel bygd tas som gisslan på obestämd tid. En situation som förlamar människors livssituation och påverkar hälsa och fastighetsvärden. Detta är orimligt.
 6. Vindkraftsexploatörer har ett stort juridiskt och ekonomiskt övertag som används för att snabbt erhålla ett godkänt tillstånd/MKB. Berörda människor befinner sig i ett kraftigt underläge både kunskapsmässigt och ekonomiskt. Juridisk hjälp från hemförsäkring finns inte att få. Människor skulle behöva ett målsägarbiträde för stöd, men får det inte. Kommunen kan inte ”sitta på läktaren” utan måste hjälpa sina medborgare i dessa situationer!

Insändare i Gefle Dagblad och Arbetarbladet 13 februari 2022

Din lokaltidning va 6 2022

Din Lokaltidning va 5 2022

Skrivelse inlämnad till Sandvikens kommun 24 januari 2021.


Till:

Ledamöter och suppleanter i Sandvikens kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning

Sandvikens kommun/David Eriksson Norström

 

Serverhallar - En grön mardröm!


Sandvikens politiker har tagit beslut och gett löften till Microsoft utan att beskriva konsekvenserna!


Sandvikens kommun har i överenskommelse med Microsoft ändrat sin detaljplan och köpt mark för att möjliggöra byggnation av 5 stycken serverhallar.


Hallarna ingår i Microsofts globala nätverk och lokaliseras här för att politiker har lovat billig, skattebefriad energi från vindkraftverk som ännu inte är byggda.


Byggarbetare och datautrustning importeras huvudsakligen från utlandet. Några tillfälliga lokala arbetstillfällen skapas. Hallarna används av hela världen för spel, kasino, TV, sociala media, lagring i molntjänster osv.

Färska siffror från Microsoft visar att 5 serverhallar i full drift behöver upp till 1500 GWh/år av ”grön el”, vilket motsvarar ca 100 vindkraftverk med höjden 280 meter.


Njordr uppger att Galmsjömyran kan producera ca 600 – 700 GWh/år med 40 vindkraftverk.


Politiker har deklarerat att Sandviken skall producera sin egen ”gröna el”. Var skall dessa 100 vindkraftverk placeras? 100 vindkraftverk kräver en yta på 50 km2 och en massa nya kraftledningar. Det finns ingen vindbruksplan. Kommunen har en gammal översiktsplan med otydliga referenser till vindkraft.


Motståndet mot Galmsjömyran är stort. Projektet medför ett enormt visuellt intrång hos många hundra människor boende 6 – 8 km från projektområdet. Det är buller, snurrande turbinblad, roterande skuggor och blixtrande hinderljus. Ingen kompensation ges för lägre fastighetsvärden. Därtill kommer skövlad skog, förstörda vattensystem och biotoper. En katastrof för närboende som nu hålls som gisslan av Njordr och Sveaskog på obestämd tid med kommunens goda minne.


I Din Lokaltidning 21-09-21 kommenterade kommunalpolitiker projektet Galmsjömyran:


(S) Peter Kärnström: Vi behöver fossilfri energi till elbilar, Sandvik och Ovako.

(C) Carl-Ewert Ohlsson: Vi står inför gigantiska klimatförändringar och måste komma bort från fossilberoendet.

(L) Per-Ola Grönberg: Sandvikens kommun måste bidra till klimatomställningen.

(V) Lillemor Mauritzdotter-Nylén: Vi är positiva till projektet. Det drabbar ett fåtal. Den gröna energiomställningen måste ske.

(MP) Rejn Karlgren: Idag ingen åsikt.

(M) (KD) (SD): Säger nej till Galmsjömyran.


Politikerna talar om klimatomställning, men inte ett ord om Microsoft!


Microsofts serverhallarna har inte ett dugg med klimatomställning att göra. Det är en etablering av ny kommersiell affärsverksamhet. Det går inte att välkomna Microsoft och samtidigt rättfärdiga ödeläggelsen på Galmsjömyran. Det är hyckleri!


Falun har sagt nej till Galmsjömyran, men inte Sandviken. Finns det löften till Microsoft i en dold agenda?


Politiker i Sandviken - Det är hög tid att se verkligheten. Kom ner från läktaren och agera utifrån medborgarnas intressen!


Säg nej till Galmsjömyran!

Gefle Dagblad 28 december 2021:

Njordr och Sveaskog har inbjudits till ett informationsmöte med föreningen. Båda har tackat nej. Intressant att notera är att Sveaskog avser se över samarbetet med Njordr. Se nedan.

Till Sveaskog

Att. Erik Brandsma, Tomas Fransson, Olof Johansson

 Till Njordr  

Att. Niklas Erkenstål, Tore Ivar Slettemoen

 Välkommen till möte med styrelsen i föreningen ”Nej till vindkraft på Galmsjömyran”.

 Vindkraftsprojektet Galmsjömyran är för närvarande lagt på is, enligt vindkraftsbolaget Njordr. Detta efter Falu kommuns utsaga att de kommer att använda sin vetorätt om bolaget lämnar in en ansökan i nuvarande form.

Vi som blivit berörda av denna projektering vill nu få ett reellt möte med representanter från markägaren Sveaskog och projektören Njordr. Samrådet som avslutades 31 januari 2021  kunde endast utföras i digital form, så nu är hög tid att få en riktig träff. 

Vi vill veta hur ni tänker kring projektet och vad ni planerar för framtiden.

Styrelsen ska ha ett möte senare delen av januari 2022 i VLS Bygdegård i Stocksbo. Ange gärna ett datum när det passar er!

 O.S.A. Senast 24 december 2021

 Med vänlig hälsning

Ingrid Kallberg

Ordförande i föreningen ”Nej till vindkraft på Galmsjömyran”

----------------------------------------------------------------------------

Svar från Njordr

Hej Ingrid

 Tack för ditt mail och inbjudan.

 Beslutet att pausa och se över projektet ligger fast. Vi har dock inte arbetat vidare med projektet sedan det beslutet togs, på grund av andra prioriteringar. Av denna anledning ser vi inte att vi kan bidra med någon ny information, och ser därför inte ett möte som meningsfullt i detta läge.

 Med vänliga hälsningar

Niclas Erkenstål

 Niclas Erkenstål
COO
Njordr AB

-------------------------------------------------------------------------------------------

Svar från Sveaskog

Hej Ingrid,

 Mot bakgrund av Njordr:s beslut att pausa projektet ser inte heller Sveaskog något skäl att vi träffas i den här frågan i dagsläget. Men har du frågor kan du alltid höra av dig till undertecknad.

 Med vänlig hälsning

 Tomas Fransson

Bolagslantmätare

----------------------------------------------------------------------------------------

Följdfråga från Ingrid Kallberg

Hej Tomas!

 Den pågående samrådsprocessen har tagit bygden som gisslan. Vi har exempel på några som är i begrepp att sälja sin fastighet, men mäklare sagt att den är osäljbar med vindkraftsprojektet hängande över sig.  Vi närboende är traumatiserade av det här.

Hur lång tid avser ni att  låta Njordr pausa processen?

 Vänliga hälsningar

Ingrid

--------------------------------------------------------------------------------------------

Svar från Sveaskog

Vi kommer att ha en dialog om detta med Njordr. Men det är rimligt att det under 2022 klaras ut i vad mån de har för avsikt att jobba vidare med tillståndsprocessen.

Mvh Tomas

------------------------------------------------------------------------------

 

Medborgarförslag inlämnat till Sandvikens kommun

den 10 december 2021 av Anders Wiklund
Undertecknad föreslår härmed att Sandvikens kommun ska upprätta en Vindbruksplan så fort som
möjligt och att följande principer och regler ska finnas med i planen och styra de aktörer som har för
avsikt att etablera vindkraftsanläggningar i Sandvikens kommun.


1. Att Sandvikens kommun skall utarbeta en vindbruksplan för lämplig lokalisering av vindkraft.
Planen skall utarbetas, analyseras, diskuteras, remissbehandlas och slutligen fastställas av
Kommunfullmäktige.


2. Att planen skall fastställa rimliga respektavstånd till boende och fastigheter. Hänsyn skall inte
bara tas till buller utan även visuellt intrång i människors livsmiljö. Med respektavstånd avses
avståndet till bebyggelse från ett vindkraftverk uttryckt i antal vindkraftshöjder.


3. Att kommunfullmäktige endast bifaller vindkraftsprojekt där fastighetsägare som eventuellt
ligger innanför respektavståndet erbjudas inlösen av fastigheten.


4. Att kommunfullmäktige endast bifaller vindkraftsprojekt där skogsmark som nyttjas för
vindkraft till fullo återställs till skogsmark när anläggningen avvecklas. Det ska garanteras av
exploatör och markägare.


5. Att inga vindkraftsprojekt inklusive samråd får inledas utan kommunens kontroll och
godkännande att projektet följer kommunens vindbruksplan. Tiden mellan samråd och
tillståndsansökan får inte överstiga 12 månader.


6. Att kommunen utser en ombudsman som övervakar och tillvaratar sakägarnas intressen.

Medborgarförslaget i sin helhet kan ses nedan.

Mäklare: Ingen vill köpa hus där vindkraft planeras.

P4 Östergötland 13 december 2021. Klicka och lyssna!

Pressmedelande från Falu kommun 19 oktober 2021