Vind och blåst varierar ständigt. På samma sätt blir elproduktionen med vindkraft mycket ojämn och måste ständigt pareras med annan elproduktion. I nedanstående diagram syns detta tydligt i jämförelse med kärnkraft.

I nedanstående artikel från Nordisk Energi 2 2022 görs en intressant jämförelse mellan vindkraft och kärnkraft.

Slutsatsen är att vindkraft och speciellt havsbaserad vindkraft är avsevärt dyrare än kärnkraft.

Observera! I kalkylen har man inga kostnader för lägre fastighetsvärden i närheten av vindkraftsanläggningar!

Obsevera att vindkraftverkens rotordiameter är mycket större i verkligheten!

Tillverkningen av större vindkraftverk görs av stora multinationella företag. Världens största tillverkare (2019) är:


  • Siemens, Tyskland
  • Vestas, Danmark
  • GE Renewable Energy, Frankrike
  • Enercon, Tyskland
  • Nordex SE, Tyskland
  • Senvion, Tyskland
  • Goldwind, Kina
  • Sinovel Wind, Kina
  • Suzlon, Indien
  • MHI Vestas Offshore Wind. Ett samarbte med Vestas Wind Systems A/S 50% (Danmark) och Mitsubishi Heavy Industries (MHI) 50% (Japan).Energimyndigheten har en intressant vindkraftsstatistik. Senast uppdaterad 2022-04-21.

En jämförelse mellan 2021 och 2020 visar en mycket oväntad utveckling av vindkraften i Sverige.

Antal vindkraftverk ökade med + 11 %. Till 4754 från 4298 stycken, d v s 456 fler VVK.

Installerad effekt ökade med + 20 %, till 12 116 MW från 10 082 MW, d v s en ökning med + 2034 MW.

Genomsnittlig effekt per VVK ökade till 2,55 från 2,35 MW/VVK.

Detta måste väl leda till nya produktionsrekord?

Tvärtom!

Den totala energiproduktionen med vindkraft sjönk till 27 108 GWh år 2021 från 27 525 GWh år 2020. D v s – 1,5 %. Detta trots 11 % fler VVK och 20 % högre installerad effekt.

Energiproduktionen blev 9 % lägre per vindkraftverk trots fler högre och modernare verk!

https://pxexternal.energimyndigheten.se/pxweb/sv/Vindkraftsstatistik/Vindkraftsstatistik/EN0105_1.px/table/tableViewLayout2/