I slutet av 2020 presenterade företaget Njordr AB sina planer att uppföra 40 st 280 meter höga vindkraftverk på gränsen mellan Sandvikens och Falu kommun.

Projektet benämndes Galmsjömyran med placering på Sveaskogs mark.


I december 2022 meddelar Njordr att man avser att lämna in en ansökan för 21 vindkraftverk, alla placerade i Sandvikens kommun.  6 oktober 2023 meddelade Njordr till MPD att man reducerar sin ansökan till 17 vindkraftverk på grund av fiskgjuse. Den 6 november meddelar Njordr att OX2 går in som majoritetsägare (51 %) och att projektet kommer att drivas i bolaget Galmsjömyran Vindkraft AB.  Se senaste nytt.


I slutet av 2020 hade boenden och fastighetsägare i många fall en försiktigt positiv inställning till vindkraft. Det fanns flera vindkraftsanläggningar i området, men med rejäla avstånd till bebyggelse ( > 8 km) och inte lika höga.

Mycket snabbt växte en insikt hos berörda människor att projektet Galmsjömyran var en katastrof för boendemiljön, naturen och fastighetsvärden.

Människor som bor i närheten av ett vindkraftsprojekt hamnar i en traumatisk situation. Man upplever ett hotfullt intrång i sin livsmiljö. Det handlar om buller, snurrande turbinblad, blixtrande topplanternor, roterande skuggor och förändrat landskap. Det handlar om ödeläggelse av skog och natur. Det handlar om kraftiga värdeminskningar på fastigheter. Man är förvirrad och saknar kunskap om hur man skall agera.

Från januari 2021 har ett omfattande motstånd organiserats mot projektet. Kritiska samrådsyttranden har lämnats till Njordr och kommunpolitiker, en Facebook-grupp (Nej till vindkraft på Galmsjömyran) har bildats, en mängd artiklar och insändare har publicerats i lokalpressen.

Ett flertal kommunpolitiker och journalister har också guidats runt projketområdet.

I maj 2021 bildades den idella föreningen Nej till vindkraft på Galmsjömyran. Domänen galmsjomyran.se och denna hemsida tillhör föreningen.

Kommunen har också dålig beredskap för att hantera dessa situationer. Det saknas många gånger uppdaterade vindbruksplaner samt genomtänkta regler för att hantera vindkraftsexploatörer och samtidigt stödja och skydda drabbade kommuninvånare.


Att producera elektricitet med hjälp av landbaserad vindkraft är en komplicerad process med många negativa konsekvenser.

De problem som storskalig vindkraft orsakar för lokalsamhället har förnekats och bagatelliserats. Någon systematisk objektiv konsekvensanalys har aldrig genomförts.

17 vindkraftverk är naturligtvis färre än 40. Projektet är fortfarande orimligt och oacceptabelt med respektavstånd på 3 - 4 ggr vindkraftshöjden för flera fastigheter.


Förenklat kan man se vindkraft ur fyra perspektiv. Avsikten med denna hemsida är att ge fördjupad kunskap i dessa perspektiv.


1 Perspektiv på människors livsmiljö


2 Perspektiv på natur och biotoper


3 Perspektiv på elsystem


4 Perspektiv på pengar & juridikVanliga argument mot vindkraft


Närboende får sin livsmiljö förstörd med buller, snurrande turbiner och blinkande hinderljus.


Som regel kontaktas inte närboende personligen av exploatören.


Ännu mindre erbjuds någon ersättning för lägre fastighetsvärden. Privatekonomin påverkas. Sämre möjligheter till belåning.


Landskap, natur, kolsänkor, biotoper och landskap vandaliseras. Däggdjur, fåglar, insekter och växter påverkas negativt. Vi talar om Amazonas regnskogar, men inte om vad som händer här…


Enorma vägsystem, fundament och bergtäkter blir kvar för evigt. Grundvatten, våtmarker och vattendrag påverkas.


Rotorblad kan inte återvinnas utan grävs ner.


Något moraliskt eller juridiskt stöd erbjuds inte från kommunen.


Många politiker sitter på läktaren och hänvisar till exploatören.


Hela bygden tas som gisslan på vinstdrivande företags villkor med politikernas goda minne. På obestämd tid.


Vindkraftutredningens förslag påvisar det orimliga med projektet Galmsjömyran. Minst 17 fastigheter kan bli inlösta och ett hundratal ges årlig ersättning för intrång i närmiljön. Närboende vill inte ha pengar utan vill bli lämnade ifred!


För mycket vindkraft gör elsystemet instabilt.

 

Skall vi rädda naturen genom att förstöra den?


Vanliga argument för vindkraft


Vi måste rädda jordens klimat. Sveriges andel av världens CO2-utsläpp är 1,2 promille. Sveriges befolkning och industri kan försvinna från jordens yta utan att det gör någon skillnad.


Vi måste fördubbla Sveriges elproduktion inom 20 år. Men varför? Se nedan.


Vi måste elektrifiera alla transporter. Sverige är idag Europas största exportör av el. Dagens överskott räcker till alla framtida el-bilar och är redan fossilfri.


Vi skall producera fossilfritt stål med vätgas. Har inget med klimatomställning att göra utan är en ny industriell satsning med stora tekniska och kommersiella risker. Projekten är den största anledningen till att bygga mer vindkraft. Industriella ”lyx-projekt” i statens regi som kan undvaras.

Med en global brist på fossilfri elektricitet, borde vi inte fokusera på mer energisnåla industrisatsningar? Inte processer som kräver fördubblad elproduktion i Sverige med stora konsekvenser!

Alleimas och Ovakos stålproduktion är redan fossilfri!


Vi skall ersätta tysk kärnkraft och rysk naturgas. Även polsk kolkraft. Cirka 70 % av vindkraften i Sverige ägs av utländska bolag. Kina 20 %. Elektriciteten exporteras via så kallade PPA-avtal.


Vindkraft är billigt. Ja, om någon annan betalar;

 • Minskade fastighetsvärden. Betalas av drabbade fastighetsägare.
 • Försämrad besöks- och turistmiljö. Betalas av markägare och företagare.
 • Bygge av kraftledning till stamnätet. Betalas av Vattenfall och staten.
 • Investeringar i balanskraft. När det inte blåser måste andra kraftslag rycka in. Betalas av andra kraftproducenter som fungerar som ”dragspel”.
 • Återställande av skog. Naturen blir aldrig återställd.
 • Försämrad jakt. Betalas av jägare och markägare.
 • Skatt på plast. Rotorbladens utsläpp av Epoxy och Bisfenol är gratis. Begagnade rotorblad grävs ner. Jämför med skatten på plastpåsar.
 • Lägre fastighetsskatt. Vindkraftverk betalar 0,2 % istället för normala 0,5 %.

 

Vindkraft är miljövänlig. En osanning som upprepats så många gånger att den låter som en sanning. Detta gäller:

 • Negativ påverkan på närboende människors livsmiljö.
 • Vandalisering av ett vackert och naturligt kulturlandskap.
 • Stora vegetationsfria ytor på grund av vägar, ytor kring vindkraftverken, ställverk och kraftledningar. Eliminerade kolsänkor.
 • Förstörda biotoper och spelplatser för tjäder och orre.
 • Snurrande rotorblad är en dödsfälla för fågel, fladdermöss och insekter.
 • Blinkande hinderljus förstör miljön för många nattjagande djur.
 • Vägsystem och fundament förändrar dränering av grundvatten och våtmarker samt påverkar vattendrag och sjöar och därmed även fisk och musslor.
 • Forskning visar att vilda djur (t ex älgar) inte trivs nära vindkraftverk. Inte heller renar.


Kommunen och regionen måste i högre grad producera sin egen el. Kombineras med att erbjuda amerikanska datahallar skattefri el. Datahallar som fördubblar regionens elbehov. Sandvik säljer mer än 95 % till utlandet. Skall Stockholm producera eget stål? Energi och produkter skall produceras där det är mest lämpligt!


NIMBY - Not In My Backyard. Ett uttryck som används av vindkraftsförespråkare för att bagatellisera vindkraftanläggningars konsekvenser. Det är ett "hemfridsbrott" som rättfärdigas med att beskylla drabbade människor för bristande gästfrihet. Också ett raffinerat sätt att ge drabbade dåligt samvete.

 

Skall vi rädda naturen genom att förstöra den?

Två saker driver utveckling av vindkraft. Nedläggning av kärnkraft och ökat elbehov.


Ökat elbehov är ingen naturlag! Att elektrifiera transportsektorn verkar vettigt, men varför skall vi försörja Microsofts serverhallar? Varför skall vi ersätta polsk kolkraft och tysk kärnkraft? Varför skall vi börja koka fossilfritt stål till hela världen? Det kan ju räcka med att vi säljer malm.


Energiförbrukningen hos Microsofts serverhallar i Gävle och Sandviken motsvarar energibehovet för nästan 2 miljoner elbilar. Vi har 5 miljoner personbilar i Sverige. Hälften av Sveriges nettoexport (2021) räcker att försörja alla dessa bilar med elenergi.


När det gäller ekonomi så måste man anpassa utgifterna efter inkomsterna. Att öka inkomsterna med rån eller bedrägeri är inte tillåtet. Detta gäller även elenergi. Vi måste anpassa förbrukningen efter produktionsförmågan, Att ödelägga vår livsmiljö är inte en lösning. Kort sagt, vi måste hushålla med den fossilfria el vi redan har och använda den till rätt saker.


Det finns planer att fördubbla Sveriges elproduktion inom 20 år. Projektet Hybrit är en dominerande orsak. Läs mer om projektet här.


Varför Nej till vindkraft på Galmsjömyran?


Denna hemsida är full med information varför det är olämpligt.

Industrin och samhället behöver pålitlig och stabil elektricitet 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet. Intermittent el från vindkraft är inte lösningen.

Runt Galmsjömyran finns redan 149 vindkraftverk i en 25 km radie. Ytterligare en vindkraftsanläggning (Toxberget) planeras 4 km väster om Galmsjömyran.

Dessutom har vi Forsmarks kärnkraftsanläggning ca 11 mil från Galmsjömyran som producerar fossilfri energi motsvarande 2000 stora och moderna vindkraftverk!


Det räcker nu - Regionen producerar tillräckligt!


Skall man bygga ny vindkraft, finns en massa områden i Sverige med stort energiunderskott och få anläggningar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Per Fahlén  har gjort en anmälan till Granskningsnämnden beträffande ett inslag om vindkraft. Per Fahlén är Prof.em. och seniorforskare på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och tidigare Professor och avdelningschef vid Chalmers Universitet. Se hans anmälan nedan som sammanfattar många kritiska synpunkter på vindkraft.Ny layout för 21 vindkraftverk

Ursprunglig layout med 40 vindkraftverk