Hur påverkas älg och jakt av vindkraft?


Nya forskningsrön (mars 2023) från det svensk-norska projektet Grensevilt 2 påvisar påtagliga negativa effekter!

GRENSEVILT 2 är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Høgskolen i Innlandet (INN), Länsstyrelsen Värmland, Länsstyrelsen Dalarna, Trysil kommune, Våler kommune och Åsnes kommune.


En analys av jaktstatistik från älgförvaltningsområden med vindkraftverk visade på en minskning av antalet skjutna älgar i älgjaktområden med många turbiner och med närhet till vindkraftverken, särskilt under byggfasen.


Projektet genomförde även en webbaserad, anonym undersökning riktad till ett urval av jägare i Värmlands och Dalarnas län i Sverige och fem kommuner längs östra delen av Innlandet fylke i Norge. Totalt svarade 656 jägare på undersökningen. Resultaten visar att vindkraftverk på eller i anslutning till de egna jaktmarkerna upplevs av många jägare som väsentligt negativt för både jaktutförande och naturupplevelsen i samband med älgjakt. En klar majoritet av de tillfrågade hade en negativ inställning till fortsatt utbyggnad av vindkraft generellt, och denna negativa attityd blev än mer påtaglig när det gällde utbyggnad på eller i anslutning till de egna jaktmarkerna.


De genomförda pilotstudierna pekar på ett stort behov av ny forskningsbaserad kunskap för att förstå effekter av vindkraftsutbyggnad på vilt och jakt. Detta kräver studier under längre tidsperioder med en före-under-efter-design, och inkluderar studier av djurens beteende och fysiologi.

Läs hela slutrapporten Vilt i vind här:

Artikel i Din Lokaltidning va 19, 2023.

En intressant jämförelse är de undersökningar som utförts på renar och rennäring. Här finns mer forskning och under längre tid jämfört med älg.


Reagerar älgar på samma sätt som renar?


Forskning från SLU påvisar stor negativ påverkan på renar från vindkraft. Professor Anna Skarin har varit projektledare.


Forskarna har bland annat tittat på hur utbyggnaden av vindkraft påverkar renens beteende genom GPS-data från renar. “Renarna förändrar valet av betesmark med upp till sex, sju kilometer från vindkraftverken”, säger Anna Skarin.

För att hålla reda på renhjordarnas vandringar sätter man GPS-sändare på några renar. Från dessas data har professor Anna Skarin kunnat visa att renarna undviker vindkraftverk på avstånd upp till 7 km. Data från GPS-lokaliseringen gör denna slutsats mycket säker.

Lyssna på en intervju med Anna Skarin från SR/Sameradion 31 mars 2023.

Anna Skarin, professor i renskötsel vid Sveriges lantbruksuniversitet, berättar om hur renar påverkas när vindkraftsanläggningar etableras i renbetesområden.

Hon har publicerat flera studier om hur renar påverkas av vindkraftverk, bland annat genom att följa deras rörelser med GPS-sändare. Hennes forskning uppskattas inte av alla.

År 2016 stoppades en forskningsrapport av Naturvårdsverket och Energimyndigheten efter påtryckningar från vindkraftsindustrin.

”Majoriteten av forskningen visar på störningseffekter från mänskliga ingrepp i renarnas livsmiljöer. Därför var det inte förvånande när vi såg att renarna störs av vindkraftverk och undviker dem med ett avstånd på ungefär tre kilometer”, säger Anna Skarin.

Miljööverdomstolen har ställt sig bakom ett sakkunnigutlåtande om att betet störs till 100 procent inom själva vindkraftsanläggningen och upp till 50 procent upp till 3 km från anläggningen.

Ta del av Anna Skarins föredrag från 21 mars 2023


Titta på detta reportage från SVT!

Klicka här.

Lyssna på ordförande Jörgen Stenberg från Malå sameby som själv är förvånad över resultaten. Det var ju värre än vi själva trodde.


Enligt miljöbalken skall vindkraftsexploatören visa att vindkraften inte vållar skada. Sakägare skall inte behöva bevisa att något är farligt! 

Inslag från SVT/Västerbotten

Artikel från Jakt & Jägare

Jaktområden runt Galmsjömyran