Infraljud är ljud < 20 Hz.

Det vill säga ljud som inte kan uppfattas med vår hörsel. Man kan kalla det vibrationer.


Vindkraftverk skapar mycket infraljud, men hur påverkar det människor?


Är det skadligt?


Svenska myndigheter har inte fastställt några gränsvärden för detta. Man anser det inte bevisat att infraljud från vindkraftverk är skadligt.


Det finns mycket som motsäger den uppfattningen. 


Docent Bertil Persson skriver i sin ljudrapport:


Naturvårdsverket har gjort förtydliganden om lågfrekvent buller. Naturvårdsverket har angett att påtagligt
lågfrekvent buller ofta upplevs som mer störande än annat buller, att vanliga bostads fasader och fönster ofta har dålig ljudisolering i låga frekvenser samt att det lågfrekventa ljudet dessutom kan förstärkas inomhus. Det är inte ovanligt att upplevelsen av lågfrekvent buller är starkare inomhus än utomhus, detta gäller även vindkraftsbuller.

Rapporten visar att enligt FHM tillåten lågfrekvent bullernivå överskrids för trähusväggar samt för dämpning enligt danskt fritidshus, vid såväl 35 som vid 40 dB(A) utomhus. Vid 80 Hz är överträdelse stor dvs. för rum, med längden 330/80= 4,1 m, så fås egenresonans i en stående nod, som är besvärande i hörn av sovrummet samt längs väggarna. Frånsett egenresonans i rum kan så även uppstå i väggar uppbyggda av trä utomhus och en gipsskiva inomhus t.ex. för 0,25 m vägg vid 1300 Hz. Området är dock obeforskat. Boenden i hus nära vindkraftverk känner lindring av att lämna huset t.ex. på promenad.

Huset blir som en stor klanglåda – även ett nybyggt hus i absoluta toppskick, men med träväggar och vindduk + mineralull, men med låg dämpning mot LF-buller.

Rapporten redovisar beräkningar för två fastigheter (Vattan & Hässäljan) att i bägge fallen överskrids FHMs tillåtna lågfrekventa bullernivå.

Sannolikt gäller detta för samtliga fastigheter inom 2 - 3 km från projektområdet. 

Ett gott råd är att vända sängarna, så att boenden får huvudet mitt i sovrummet, där bullret släcks ut.

Nedanstående sammanställning är gjord av Jan Boljang

Vindkraftverkens infraljud orsakar hälsoproblem i Finland.

Klicka här för att se rapport!

Titta på nedanstående intressanta video

Se nedanstående vetenskapliga rapport.