Vallbyåns vattensystem och avrinningsområde. 


Tre bäckar inom området rinner ut i Lövåssjön. Den största heter Spångmyrbäcken. Bäckarna är rödmarkerade i nedanstående karta.

Omfattande grävning, sprängning, schaktning, stenkrossning och byggarbete för vägar, bergtäkt (gröna ytor på nedanstående karta) och fundament kommer att förstöra vattenkvalitén och livsbetingelserna för fisk och musslor.

Spångmyrbäcken och Lövåssjön har bestånd av öring och röding och tillhör Vallbyåns Fiskevårdsområde. Ett mycket viktigt vattensystem som har sin början i detta område. Lövåssjön bevattnar i sin tur Gäddtjärn, Strömsholmsån, Fäbodsjön, Hosjön och Vallbyån för att så småningom rinna ut i Näsbysjön och Storsjön. Vattensystemet som börjar i skogsmarken i Falu kommun är grundbulten för Vallbyåns FVOF. Vattenkvalitén är avgörande för bäckröding och det naturliga beståndet av öring, men också för det put-and-take fiske som bedrivs i Lövåssjön och Hamptjärn.


Vallbyåns FVOF (fiskevårdsområdesförening) har skrivit en  debattartikel om konsekvenserna.

Se nedan!

Kring fiskevårdsområdets olika vattendrag har omfattande investeringar gjorts i handikappanpassade bryggor, raststugor och slogbodar. Landskapet kommer att domineras av vindkraftverk som kraftigt försämrar naturupplevelsen för fiskare och besökare.